ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส  แสนวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กล่าวเปิดการบรรยายหลักสูตร “เทคนิคการกำหนด สมรรถนะตามสายงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ เชิงปฎิบัติการ”  จำนวน  2  รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 19  สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่นละ 60 คน จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ.


 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1344 ครั้ง