งานเลขานุการฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ ผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ดังนี้
    ลำดับที่ 1
              นางสาวชนิศา    สงวนถ้อยคำ
    สำรองลำดับที่
              1. นางสาวรุ่งนภา        ดวงจันทร์
              2. นางสาวสุภาพร       สุขเกษม
              3. นางสาวพิสมัย        รอดอำพร
              4. นางสาวจุฑามาศ      ผดุงฤกษ์
              5. นางสาววิชุตา         สังวรกาญจน์
              6. นางสาวศุภลักษณ์    พงศ์พิพัฒน์
              7. นางสาววราณี         มูลทองชุน
              8. นางสาวกรรณิการ์    เชิดชูงาม
              9. นางสาวศานตมล     ทองเนื้อดี
             10. นางสาวลดาวัลย์      สร้อยสองชั้น
     
     ทั้งนี้ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ได้มารายงานตัวภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการฯ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1011

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1632 ครั้ง