ภาควิชาภาษา และศูนย์วิจัยและพัฒนาทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนเอกสารรายงานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการเขียน รายงานวิจัยของตนเองได้ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง X-MHR I ชั้น 9 อาคารนวมิทรราชินี
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. กานต์ชนก วรรธนะสิน โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 3257 ต่อ 112 และนางสาวภวรรณตรี แสนบุญ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 3507

       

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1495 ครั้ง