ประกาศ กยศ. มจพ.

เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนคืน ภาคการศึกษา 1/2552

ประกาศกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. มจพ. นักศึกษาผู้กู้ยืมท่านใดที่จ่ายเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552 ด้วยตนเองไปก่อน ให้ติดต่อขอเบิกเงินคืนได้ที่กองคลัง ชั้น 1 ตึก TGGS เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

1. ใบคำร้องทั่วไป (ซื้อได้ที่กองคลัง กรอกรายละเอียดตามตัวอย่างหน้าห้องกองคลัง)

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภาคเรียนที่ 1/2552

3. สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (ถ่ายในกระดาษหน้าเดียวกัน)

***ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ติดตามดูประกาศรายชื่อหน้าห้องกองคลัง***


31 สิงหาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6749 ครั้ง