ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติเพื่อไม่ให้มีการก้าวล่วงพระราชอำนาจ รัฐบาลจะมีการจัดกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมและปกป้องสถาบัน เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง  ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  อธิการบดี   คณะผู้บริหารและบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดงาน พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในกิจกรรม “9 ในดวงใจ ”ในวันเวลามหามงคล ในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 09.09 นาฬิกา ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ. พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยมี ีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 992 ครั้ง