ประกาศ กองทุน (กยศ.) สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2552 ที่ต้องการยืนยันการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2552

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2552 ทำการยืนยันการกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2552 โดยเข้าไปที่ www.studentloan.or.th เพื่อบันทึกคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2552 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2552

เอกสารที่ต้องนำส่ง เริ่มส่งเมื่อมีการลงทะเบียนเรียนแล้ว ช้าสุด ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

1. สำเนาแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2552 (พิมพ์จาก www.studentloan.or.th ) จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาใบรายงานผลการจองวิชาเรียน (ท.13-2) ภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ (ถ่ายในหน้าเดียวกัน) จำนวน 1 ชุด

ข้อควรระวัง

1. ตรวจสอบคณะ/วิทยาลัย ว่าถูกต้องตรงกัน

2. รหัสนักศึกษา 10 หลัก พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนักศึกษา

สามารถติดต่อส่งเอกสาร ได้ที่

1. กรุงเทพฯมหานคร ส่งเอกสารได้ที่ห้องกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.

2. ปราจีนบุรี ส่งเอกสารได้ที่ห้องกิจกรรมนักศึกษา อาคารบริหาร

 

หมายเหตเมื่อนำส่งเอกสารแล้ว ให้นักศึกษารอลงชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบคำยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ชุด

10 กันยายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 14060 ครั้ง