ศ.ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับท่านผู้หญิงอังกาบ  บุญยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาและ การพัฒนาบุคคลให้สมบูรณ์ มีระยะเวลา 5 ปี  การถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาคณาจารย์ของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4   ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการต่อไปอีก 5 ปี เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงาน พัฒนาการ จัดการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การผลิตสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนให้แก่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์และสอดคล้องกับปรัชญา การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1837 ครั้ง