เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอด พระเนตร นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 นั้น รศ.ดร. ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอพระราชทานพระราชนุญาติ เบิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอุปการคุณแก่ มหา วิทยาลัย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติ จำนวน 16 รายได้แก่
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1
รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์
2
Mr.Heinz Michael Bissman
3
Prof.Dr.Cecil Dugger
4

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

5
นายพินิจ จารุสมบัติ
6
รศ.ดร.บรรเลง ศรนิล
7
ผศ.ปรีชา อ่องอารี
8
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
9
Prof.Dr.-Ing. Alfred Leidig
10
นายโอภาส เขียววิชัย
11
นายโอกาส เตพละกุล
12

นางภรณี ลีนุตพงษ์

13
Mr.Abdo Malac
14
Prof.Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger
15
Prof.Dr.Gyeung Ho Choi
16

Prof.Dr.Hong Sik Byun

นอกจากมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐและ เอกชนทูลเกล้าถวาย อุปกรณ์การศึกษาและชุดสื่อการเรียนการสอน มูลค่า 3,943,000 บาท แก่โรงเรียน จิตรลดา (สายวิชาชีพ) สำหรับ ใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับของโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1111 ครั้ง