มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดงานวิชาการครบรอบ 50 ปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน เช่น การแสดงผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจัดแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย และหนึ่งในกิจกรรมนั้น เป็นการจัดงานชุมนุม และการประกวดหุ่นยนต์ โดยการเชิญทีมหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วจากสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำหุ่นยนต์มาร่วมชุมนุม และทำการประกวดหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพ หรือแนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาหุ่นยนต์รวมถึงรูปแบบ ของหุ่นยนต์ของแต่ละสถาบัน ที่มีความหลากหลาย
        งานชุมนุมและการประกวดหุ่นยนต์ มจพ. ครั้งที่ 1 มีทีมหุ่นยนต์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด จำนวน 16 ทีม จาก 14 สถาบันการศึกษา ดังนี้

1. ทีมข้าวโพดแปดแถว
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
2. ทีมหุ่นยนต์กู้วัตถุระเบิด V.4 วิทยาลัยเทคนิคตราด
3. ทีมหุ่นยนต์หอยหลอด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
4. ทีม execution มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. ทีม SUCCESSFULLY มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. ทีมแขนกลนิวเมติกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7. ทีม Mechhatronics@ptwit สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
8. ทีม V - BOT REPEATER มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
9. ทีม Rb50KMUTNB+TS2009-fte-TTM3PA51+TM39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. ทีม MiNi Mecha มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. ทีม NAWAMIN 2009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. ทีม MOMO มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
13. ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา
All Star Team
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14. ทีม MEGATRON_BOT วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
15. ทีม eNET_CIT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16. ทีม ID_ED สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง

     จากการนำเสนอความสามารถของหุ่นยนต์ การตอบคำถามของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการลงคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากผู้เข้าชมการประกวด คณะกรรมการได้ติดสินและได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ทีมหุ่นยนต์ที่ชนะการประกวด ดังนี้

ประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ                         ได้แก่ ทีม ID_ED จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star Team   จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ได้แก่ ทีม MOMO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลชมเชย                           ได้แก่ ทีม SUCCESSFULLY จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ                          ได้แก่ ทีมแขนกลนิวแมติกส์อุตสาหกรรม จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       ได้แก่ ทีม execution    จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       ได้แก่ ทีมหุ่นยนต์กู้วัตถุระเบิด V.4 จากวิทยาลัยเทคนิคตราด
รางวัลชมเชย                            ได้แก่ ทีม NAWAMIN 2009 จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

รางวัล Popular Vote

รางวัล Popular Vote             ได้แก่ ทีม ID_ED จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลชมเชย                           ได้แก่ ทีม MOMO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลชมเชย                           ได้แก่ ทีม MiNi Mecha จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน รวมถึงผู้สนับสนุนการจัดงาน และสามารถชมภาพ บรรยากาศงานชุมนุมและการประกวดหุ่นยนต์ มจพ. ครั้งที่ 1 ได้จากเว็บไซต ์ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( http://www.research.kmutnb.ac.th ) 

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 809 ครั้ง