ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน
กองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ (รหัส 52)

นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. (อนุมัติครั้งที่ 1 )

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ให้ดำเนินการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน โดยปฏิบัติดังนี้

1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากู้ยืมเงิน

2.  ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องกองทุน เพื่อจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน โดย เตรียมเอกสารแนบ ดังนี้

2.1  สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ

2.2  สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ

2.3  สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/2552

และสำเนาใบจองวิชาเรียน (ท.13-2) ภาค 1/2552 อย่างละ 1 ฉบับ

2.4  สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดา) จำนวน 2 ฉบับ

2.5  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ฉบับ

 

ดำเนินการตามขั้นตอนได้ที่ ห้องกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.00 น.

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

คณะ

สาขา

1

นายปิยะกุล โมนะยา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

2

นายกิตติชัย ทองประสิทธิ์

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการผลิต

3

นายวรพล ปั้นสืบสาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ออกแบบภายใน

4

น.ส.วิศณี พิทักษ์วงษ์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีอุตสาหกรรม

5

นายอัจฉริยะ สงครินทร์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีอุตสาหกรรม

6

น.ส. ฐานิกา รัตนโสภา

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีอุตสาหกรรม

7

น.ส. นันทวัน ล้ออร่าม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีอุตสาหกรรม

8

นายกรณ์ วรแสน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีอุตสาหกรรม

9

นายชวนนท์ พวงศิริ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี

10

น.ส. ขวัญชนก ธงสมบัติ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

11

น.ส. ทัตพิชา กุลชาติ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์

12

นายปฏิวัติ มะปรางค์

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

13

นายธันย์พัฒน์ โพธิ์พุทธประสิทธิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

14

นายกลยุทธ กำจร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

15

นายเอกชัย เพชรแอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเครื่องกล

16

นายวัฒนากร สอนตา

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

10 กันยายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3434 ครั้ง