มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดงานวิชาการครบรอบ 50 ปี โดยมีกิจกรรมต่างๆในงาน เช่น การ แสดงผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าและบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย และหนึ่งในกิจกรรมนั้น เป็นการจัดงานชุมนุมและการประกวดหุ่นยนต์ โดยการเชิญทีมหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วจากสถานศึกษาต่าง ๆเพื่อนำหุ่นยนต์มาร่วมชุมนุมและทำการประกวดหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพหรือแนวคิดในการออกแบบและ พัฒนาหุ่นยนต์รวมถึงรูปแบบของหุ่นยนต์ของแต่ละสถาบัน ที่มีความหลากหลาย

งานชุมนุมและการประกวดหุ่นยนต์ มจพ. ครั้งที่ 1 มีทีมหุ่นยนต์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด จำนวน 16 ทีม จาก 14 สถาบันการศึกษา ดังนี้

1.
ทีมข้าวโพดแปดแถว
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
2.
ทีมหุ่นยนต์กู้วัตถุระเบิด V.4
วิทยาลัยเทคนิคตราด
3.
ทีมหุ่นยนต์หอยหลอด

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

4.
ทีม execution
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5.
ทีม SUCCESSFULLY
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6.
ทีมแขนกลนิวแมติกส์อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.
ทีม Mechatronics @ ptwit
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
8.
ทีม V-BOT REPEATER
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
9.
ทีม Rb50KMUTNB+TS2009-fte-TTM3PA51+TM39   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.
ทีม MiNi Mecha
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.
ทีม NAWAMIN 2009
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
12.
ทีม MOMO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13.
ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star Team
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14.
ทีม MEGATRON_BOT
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
15.
ทีม eNET_CIT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16.
ทีม ID_ED
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากการนำเสนอความสามารถของหุ่นยนต์ การตอบคำถามของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการลงคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากผู้เข้าชมการประกวด คณะกรรมการได้ตัดสินและได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ทีมหุ่นยนต์ที่ชนะการประกวด ดังนี้

ประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม

   
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ทีม ID_ED จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star Team   จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม MOMO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม SUCCESSFULLY จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

   
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแขนกลนิวแมติกส์อุตสาหกรรม จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม execution   จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมหุ่นยนต์กู้วัตถุระเบิด V.4 จากวิทยาลัยเทคนิคตราด
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม NAWAMIN 2009 จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

รางวัล Popular Vote

   
รางวัล Popular Vote
ได้แก่ ทีม ID_ED จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลชมเชย
ได้แก่ ทีม MOMO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลชมเชย     
ได้แก่ MiNi Mecha จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดงานและสามารถชมภาพบรรยากาศ งาน ชุมนุมและการประกวดหุ่นยนต์ มจพ. ครั้งที่ 1 ได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.research.kmutnb.ac.th )

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1870 ครั้ง