สโมสรบุคลากร มจพ ขอเชิญทัศนศึกษาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยนำท่านนมัสการพระธาตุ ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  นมัสการหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเกษมเขมโก  ณ   สุสานไตรลักษณ์   ร่วมทอดกฐินสามัคคีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติครบ 200 ปี) อำเภอแจ้ห่ม เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกและชมกระบวนการผลิตเซรามิคที่  อินทรา เอาท์เลต ซึ่งเป็นศูนย์กลางเซรามิคที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปาง

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  24  ตุลาคม  2552

06.00 น. -   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  -   รับประทานอาหารเช้าบนรถ
11.30 น. -   ถึงจังหวัดกำแพงเพชร  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ โรงงานวุ้นเส้น
 

     คลองขลุง  (ตามอัธยาศัย)

12.30 น. -   ออกเดินทางสู่จังหวัดลำปาง
15.30 น. -   ถึงจังหวัดลำปาง  นำท่านนมัสการพระธาตุ  และเข้าวัดกราบพระเพื่อความ
 

    เป็นสิริมงคล นำท่านสักการะ  พระธาตุลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา  ซึ่งเป็นวัด

 

    เก่าแก่คู่เมืองลำปาง  ศิลปะล้านนาชั้นครู  สถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของ

 

    ลำปาง  เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีฉลูและเป็นที่ประดิษฐานพระ

      แก้วดอนเต้า  ต่อจากนั้นนำท่านกราบพระ ณ วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัด
 

    ไหล่หิน )  เป็นวัดเล็ก ๆ ที่มีความงดงานอันละเอียดของสถาปัตยกรรม  รับรอง

 

    ได้ว่าต้องมีความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

16.30 น. -   ออกเดินทางสู่  อินทรา เอาท์เลต   ศูนย์กลางเซรามิคที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
      ลำปาง  ชมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน  และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ
17.30 น. -   นำท่านเดินทางไปยัง  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
18.00 น. -   ถึงวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
20.00 น. -   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
20.30 น. -   ถึงโรงแรมทิพย์ช้าง
  -   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 25  ตุลาคม  2552

07.00 น. -   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. -   ออกเดินทางไปวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์  อำเภอแจ้ห่ม
09.00 น. -   ถึงวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
09.30 น. -   พร้อมกัน ณ วิหารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์  เพื่อร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
 

-   เสร็จพิธี  รับประทานอาหารกลางวันที่วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

12.30 น.

-   ออกเดินทาง

  -   นมัสการหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเกษมเขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์
18.30 น. -   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารโกยี (จังหวัดนครสวรรค์)
22.00 น. -   ถึงมหาวิทลยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยสวัสดิภาพ

*****************************************************

อัตราค่าบริการ ผู้ร่วมเดินทาง  จำนวน 80 คน (เฉพาะบุคลากร มจพ. เท่านั้น)
  1.   ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,100 บาท  (ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 1,600 บาท
 

      มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ท่านละ 500 บาท  บุคลากรจ่ายจริง 1,100 บาท

  2.   บุคลากรที่เคยได้รับการสนับสนุนแล้ว (มาเลเซีย – สิงคโปร์) จะไม่ได้รับการ
 

      สนับสนุนในครั้งนี้

อัตรานี้รวม

1.   ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน  (โรงแรมทิพย์ช้าง  จังหวัดลำปาง)
  2.   ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  3.   ค่าอาหารเช้า  จำนวน 2 มื้อ และอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ

เงื่อนไขการจอง

 
  1.   สำรองที่นั่งด้วยตนเอง  พร้อมชำระเงินที่  งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร
 

      ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 – วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552  ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00น.

  2.   ในกรณีทีท่านสำรองที่นั่งแล้ว  จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  3.   ในกรณีที่มีบุคลากรสำรองที่นั่งเกินกว่า 80 คน  ทางสโมสรฯ จะจัดรถโค้ชปรับอากาศ
 

      เพิ่มอีก 1 คัน  พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 500 บาทเช่นกัน  แต่ทั้งนี้จะต้องมี

 

      ผู้ร่วมเดินทางไม่น้อยกล่า 30 คน

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1751 ครั้ง