ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยชาย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย จำนวน 1 อัตรา เพิ่อปฏิบัติงานประจำอาคารหอพักนักศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีสุขภาพดี แข็งแรง มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประโยคประถมศึกษาตอนต้น ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยตามสัญญาข้อตกลงจนแล้วเสร็จ

- มีประวัติเป็นบุคคลดี มีความรับผิดชอบตอหน้าที่และเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้

- ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่

- ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือ ลหุโทษ

2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,970 บาท

- อัตราค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นัตขัตฤกษ์เวรละ 230 บาท

- มีประกันสังคม

- ปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีชุดสำหรับการปฏิบัติงานให้ 1 ชุด

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานปฏิบัติงานเดือนละ 26 ผลัด โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังนี้

3.1 ผลัดกลางวัน ปฏิบัติงานเวลา 07.00-19.00 น.

3.1.1 บริเวณหน้าอาคารหอพักนักศึกษาชาย

- ตรวจรักษาการภายในอาคารและรอบๆ อาคารเพื่อควบคุมและป้องกันทรัพย์สินของผู้พักอาศัย

- ดูแลการเข้า-ออก ภายในอาคารและให้คำแนะนำสำหรับผู้มาติดต่อ

- ตรวจเช็คและป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในอาคารก่อนได้รับอนุญาต

- จดบันทึกการเข้า-ออก และแลกบัตรสำหรับผู้มาติดต่อ

- จดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน

- เปิด-ปิด ไฟแสงสว่างตามเวลาที่กำหนด

- ป้องกันมิให้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติก่อให้เกิดความเดือนร้อนภายในบริเวณอาคาร

- คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- แจ้งเหตุฉุกเฉินทันทีที่พบเห็น

- เปิด/ปิด ประตูหอพักตามเวลาที่กำหนด

- จัดทำบันทึกการนำสิ่งของเข้า-ออก ภายในอาคาร

รปภ.ประจำจุด 1 นาย

3.1.2  บริเวณทางขึ้นหอพักนักศึกษา

- ให้รักษาการณ์อยู่บริเวณที่รับผิดชอบ

- สังเกตและขอตรวจสอบนักศึกษาที่ผ่านเข้า – ออก ว่าพักอยู่ในหอพักจริงหรือไม่ โดยให้ขอตรวจสอบบัตรประจำตัวของนักศึกษาหอพัก ถ้าไม่มีบัตรต้องแลกบัตรและทำการบันทึกการเข้า - ออก อย่างละเอียด

- กรณีนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักแต่ไม่มีบัตรหอพัก ให้ประสานกับฝ่ายจัดการอาคารหรือผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครอง เพื่อขอตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีบัตรหอพักต่อไป

- เดินตรวจความเรียบร้อยโดยทั่วไปของอาคาร

- บันทึกและตรวจสอบบุคคลภายนอกหรือบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารตามระเบียบการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับเหมางานและคนงานในการเข้าซ่อมแซมประกอบติดตั้ง ภายในพื้นที่อาคาร

- เวลา 18.30 น. และเวลา 06.00 น. เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณส่วนกลางและโดยรอบ บริเวณอาคาร

- จัดระบบการจราจรการจดรถของนักศึกษาหอพักและบุคคลภายนอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

- เดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณรอบอาคารและลานจอดรถ

- อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อหอพักนักศึกษา

- เดินตรวจทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบริเวณหอพักและรอบนอกรวมถึงรถจักรยาน/ จักรยานยนต์ / รถยนต์ เพื่อมิให้เกิดการสูญหายต่อทรัพย์สิน

- ตรวจเช็ดและบันทึก รายชื่อนักศึกษาที่ไม่กลับเข้าหอพักหลังเวลาหอปิด 23.00 น. เป็นประจำทุกวัน

รปภ. ประจำจุดหอพักนักศึกษาชาย 1 คน

รปภ. ประจำจุดหอพักนักศึกษาหญิง 1 คน

3.2 ผลัดกลางคืน ปฏิบัติงานเวลา 19.00-07.00 น.

3.2.1 บริเวณหน้าอาคารหอพักนักศึกษาชาย

- ตรวจรักษาการณ์ภายในอาคาร และรอบ ๆ อาคารเพื่อควบคุมและป้องกันทรัพย์สินของผู้พักอาศัย

- ดูแลการเข้า – ออก ภายในอาคารและให้คำแนะนำสำหรับผู้มาติดต่อ

- ตรวจเช็คและป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในอาคารก่อนได้รับอนุญาต

- จดบันทึกการเข้า – ออก และแลกบัตรสำหรับผู้มาติดต่อ

- จดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน

- เปิด – ปิด ไฟแสงสว่างตามเวลาที่กำหนด

- ป้องกันมิให้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติก่อให้เกิดความเดือดร้อนภายในบริเวณอาคาร

- คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- แจ้งเหตุฉุกเฉินทันที ที่พบเห็น

- เปิด / ปิด ประตูหอพักตามเวลาที่กำหนด

- จัดทำบันทึกการนำสิ่งของเข้า – ออก ภายในอาคาร

รปภ. ประจำจุด 1 นาย

3.2.2 บริเวณทางขึ้นหอพักนักศึกษา

- ให้รักษาการณ์อยู่บริเวณที่รับผิดชอบ

- สังเกตและขอตรวจสอบนักศึกษาที่ผ่านเข้า – ออก ว่าพักอยู่ในหอพักจริงหรือไม่ โดยให้ขอตรวจสอบบัตรประจำตัวของนักศึกษาหอพัก ถ้าไม่มีบัตรต้องแลกบัตรและทำการบันทึกการ เข้า – ออก อย่างละเอียด

- กรณีนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักแต่ไม่มีบัตรหอพักให้ประสานงานกับฝ่ายจัดการอาคารหรือผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครอง เพื่อขอตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีบัตรหอพักต่อไป

- เดินตรวจความเรียบร้อยโดยทั่วไปของอาคาร

- เวลา 23.00 น. ปิดประตูหอพักด้านนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย เวลา 06.00 น. เปิดประตูหอพักทั้งด้านนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย หลังหรือก่อนเวลาประตู่ ปิด – เปิด ถ้ามีนักศึกษาต้องการเข้าหอพักต้องขอตรวจบัตรประจำตัวหอพักนักศึกษาและลงบันทึกอย่างละเอียด และส่งบันทึกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการอาคารเป็นปัจจุบัน

- บันทึกและตรวจสอบบุคคลภายนอกหรือบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารตามระเบียบการและข้อปฎิบัติสำหรับผู้รับเหมางาน และคนงานในการเข้าซ่อมแซมประกอบติดตั้งภายในพื้นที่อาคาร

- เวลา 18.30 น. และเวลา 06.00 น. เปิด – ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณส่วนกลางและโดยรอบบริเวณอาคาร

- จัดระบบการจราจรการจดรถของนักศึกษาหอพักและบุคคลภายนอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

- เดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณรอบอาคารและลานจอดรถ

- อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อหอพักนักศึกษา

- เดินตรวจทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในบริเวณหอพักและรอบนอกรวมถึงรถจักรยาน/ จักรยานยนต์ / รถยนต์ เพื่อมิให้เกิดการสูญหายต่อทรัพย์สิน

- ตรวจเช็ดและบันทึก รายชื่อนักศึกษาที่ไม่กลับเข้าหอพักหลังเวลาหอปิด 23.00 น. เป็นประจำทุกวัน

รปภ. ประจำจุดหอพักนักศึกษาชาย 1 คน

รปภ. ประจำจุดหอพักนักศึกษาหญิง 1 คน

4. ระยะเวลาการจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จะจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

5.  เอกสารประกอบการสมัคร

•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

•  สำเนาทะเบียนบ้าน

•  รูปถ่ายจำนวน 2 รูป

•  สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร

•  ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรืออื่นๆทางด้านรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี)

ผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทร 037-217300-9 ต่อ 7300, 037-217333 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2552 ในวันและเวลาราชการ และสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 29 กันยายน 2552 โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2552

 

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2552

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์)

รองอธิการบดีวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

 

17 กันยายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1957 ครั้ง