ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์รับสมัคร อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และสอน วิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา รวม 2 อัตรา

คุณวุฒิิระดับปริญญาตรีขึ้นไป

1. สำหรับผู้สมัครสอนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องจบการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์ ครุศาสตร์
    ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ   

2. สำหรับผู้สมัครสอนวิชาฟิสิกส์ ต้องจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์

    ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ปริญญาตรีทางครุศาสตร์หรือการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
    หรือการสอนฟิสิกส์ ฯลฯ
3. ผู้สมัครที่กำลังอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาโท ควรเป็นผู้ใกล้สำเร็จการศึกษาหรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
    อีกเล็กน้อย เนื่องจากภาระงานสอนอยู่ในเวลาราชการ(ประมาณ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์) หากมีหนังสือ

    สนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะดีมาก

4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. หากมีประสบการณ์สอนในระดับมัธยมปลาย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หลักฐานประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา หลักฐานอื่นๆ (กรณีมีประสบการณ์สอน)
รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
สนใจสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณประคอง ซื่อสงวน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0 2913 2500-24 ต่อ 6611
Download application form: http://ascs.cit.kmutnb.ac.th

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2494 ครั้ง