นายสมพร ศรีวัฒนพล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เจ้าของผลงาน การสร้างเครื่องวัดไดอิเล็กตริคของผลผลิตทางเกษตรด้วย
คลื่นไมโครเวฟ ( Dielectric measurement tool for product farm by microwave frequency ) อาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตรา
จารย์ ดร. .ประยุทธ อัครเอกฒาลิน " ระยะเวลาประดิษฐ์ผลงาน 1 ปี " ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ”
ผลงานการันตีด้วย  รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี ประเภทนักศึกษาด้านฮาร์ดแวร์จากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
               วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างเครื่องวัดค่าไดอิเล็กตริกของผลผลิตการเกษตรสำหรับสร้างมาตรฐาน  ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ที่มีการใช้เครื่องมือวัดด้วยการใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟ
              จุดเด่น    เครื่องวัดไดอิเล็กตริกถูกออกแบบให้ใช้  คลื่นความถี่ไมโครเวฟ  วัดคุณลักษณะของผลผลิตทางการเกษตรมี
ประโยชน์ในด้านลดเวลาในการตกลงราคาซื้อขายน้ำยางพารา  การติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความชื้นกองข้าวเปลือกขณะวัด
จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตทางเกษตรและให้ความแม่นยำสูงเครื่องวัดนี้สามารถวัดได้ทั้งของแข็งและของเหลวซึ่งแตก
ต่างจากเครื่องที่มีในปัจจุบันมีความพิเศษในการแสดงผลข้อมูล ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างน้อย 5 วินาที ต่อ 1 ข้อมูล  ในรูปแบบ
กราฟและไฟล์ข้อมูลมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องวัดในงานอุตสาหกรรม

             การออกแบบสร้างเครื่องใช้ความรู้ทางด้านสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กโดยผลการสร้างแต่ละส่วน ต้องมการวัดทดสอบ

การปรับแต่งด้วยเครื่องวิเคราะห์เสปคตรัม องค์ประกอบเครื่องประกอบด้วย ภาคกำเนิดคลื่นไมโครเวฟกำลังต่ำ ภาคเซนเซอร์ภาค
ตรวจวัดปริมาณ คลื่นไมโครเวฟ ภาคแปลง สัญญาณดิจิตอล และภาคประมวลผลกำลังงานของคลื่นไมโครเวฟที่ใช้งานต่ำกว่า 5
ดีบีเอ็ม หรือต่ำกว่า 0.0032 วัตต์ ซึ่งน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือ ( โทรศัพท์มือถือใช้กำลังงานเฉลี่ย 1 วัตต์ ) และผู้ประดิษฐ์ได้ใช้วัสดุ
โลหะครอบทั้งระบบทำให้ไม่มีคลื่นแผ่ออกภายนอกตัวเครื่อง
            ผู้ประดิษฐ์กำลังเร่งพัฒนาตัวเครื่องให้มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก  รวมถึงพัฒนาตัวเซนเซอร์ ให้สามารถวัดผล

ผลิต ทางเกษตรประเภทอื่นเพิ่มเช่น การตรวจสอบปริมาณน้ำมันในผลปาล์ม  การตรวจวัดอัตราส่วนผสม  ของสารในการผลิต

ไบโอดีเซล
             ติดต่อสอบถามได้ที่  ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการสื่อสารไร้สาย (wireless communication research group) ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า  โทรศัพท์มือถือ 081-9386309, 089-0450798 ,0-2915-2500 ต่อ 8402
"ขอขอบคุณบริษัทสินแดนไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลยางพารา"

               งานประชาสัมพันธ์ ได้ประสานงานกับรายการคิดได้ไทยทำ ทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง 7 มาบันทึกเทป แล้ว เมื่อวันวันที่ 23 กันยายน 2552 ทั้งนี้สามารถติดตามวัน-เวลาการออกอากาศได้ในวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลาข่าวเที่ยงวัน (12.00น.)

คลิกที่นี่เพื่อชมเทปบันทึกโทรทัศน์


ขวัญฤทัย ข่าว / ธมลวรรณ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3526 ครั้ง