ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา      

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ด้านครุศาสตร์ หรือการศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา     

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2203 ครั้ง