สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะแจ้งกำหนดการคืนทรัพยากรสารนิเทศของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ

แก่อาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และพนักงานพิเศษ ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ซึ่งจะครบกำหนดการส่งคืน ในวันที่ 30 ตุลาคม
2552 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทที่ยืมไปในระหว่างเปิดภาคเรียน
นำทรัพยากรสารนิเทศมาส่งคืน  ก่อนหรือภายในวันที่กำหนดดังกล่าว  โดยสำนักจะจัดส่งจดหมายแจ้งการคืนทางอีเมลและ  
ตรวจสอบอีเมล์ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุดกลาง โทร.2143
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1000 ครั้ง