มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดา

แห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีพิธี

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552
เวลา08.30-09.15 น เพื่อให้หน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้นำ
พานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์
 

 กำหนดการ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

------------------------

เวลา  ๐๘.๓๐  น. - ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอเนกประสงค์
เวลา  ๐๙.๐๐  น. - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันและประจำแถวตามที่กำหนด
    ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา  ๐๙.๑๕  น. - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
    ประธานกรรมการดำเนินงาน  กล่าวรายงาน
  -

อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

  - นายกสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาอธิการบดี อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ
    นายกสมาคมศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติและผู้แทนนักศึกษา  วางพานประดับพุ่มดอกไม้ 
    ถวายราชสักการะฯ  ตามลำดับ
  - เสร็จพิธี/ขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหารว่าง ณ ชั้นล่างอาคารอเนกประสงค์
     
หมายเหตุ    -

แต่งกายสุภาพ, สากลนิยม (สุภาพสตรีสวมกระโปรง)

  -

โรงเรียนและบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วมพิธี  ต้องนำพานพุ่มถวายราชสักการะมาด้วย

    และขอความกรุณาหน่วยงานมารับพานของหน่วยงานคืน ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
    เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณพิธี
     
ขวัญฤทัย ข่าว    

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1024 ครั้ง