ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา      

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทียบเท่า

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชา โทร. 02-5878257
(ผศ. ดร. รสมันต์ จงเจริญ) และสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-9132500-24 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
15 ตุลาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1663 ครั้ง