พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2551  เสด็จพระราชดำเนินในวันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2552  ณ  ศูนย์นิทรรศการและ

ประชุมไบเทค
        สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบ ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปี
การศึกษา 2551 จำนวน 2 ท่าน คือ
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แก่ Prof. Dr.-Ing. Rolf H. Jansen
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต แก่ Prof. Dr.Serge Tichkiewitch
 

กำหนดการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันถ่ายภาพหมู่ ณ มจพ.  
- วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552            เวลา 06.00 น.
วันฝึกซ้อมย่อย ณ มจพ.
- ระหว่างวันอังคารที่ 3 - ศุกร์ที่  6 พฤศจิกายน 2552  เวลา 10.00-18.00 น.

วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

- วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552            เวลา 10.00 – 18.00 น.
 
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตร
- บัณฑิตทุกท่านตรวจสอบเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อย
 รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวให้เป็นที่เรียบร้อย
- การเข้าแถวรายงานตัวให้เข้าแถวรายงานตัวตามลำดับคณะและตามหมายเลขในบัตรรับรองการฝึกซ้อมให้ถูกต้อง โดยอยู่
 ในอาการสำรวม รักษามารยาที่สุภาพ และไม่ส่งเสียงดัง
- รายงานตัวโดยการลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายชื่อ ที่กรรมการนำมาให้พร้อมแสดงบัตรรับรองการฝึกซ้อมต่อ
 กรรมการ
- กรรมการฯ จะเดินนำบัณฑิตเข้านั่งประจำที่ในหอประชุม โดยเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะ และของต้องห้าม ซึ่งสิ่งของต้องห้ามมีดังนี้
1. นำโลหะทุกชนิด ปากกา ดินสอ ยกเว้น กุญแจบ้านและกุญแจรถ ซึ่งบัณพิตจะต้องถือไว้ในมือ เพื่อแสดงให้กรรมการเห็นใน
 ขณะเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะ

2. กล้องถ่ายภาพทุกชนิด

3. กระเป๋า ถุงผ้า ถุงกระดาษ ทั้งประเภทสะพาย หนีบ ถือ
4. บุหรี่ ไปน์ และอุปกรณ์การจุดไฟทุกชนิด
5. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ พกพา ติดตามตัว พีซีที และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด
6. นาฬิกาข้อมือที่ส่งสัญญาณเสียง นาฬิกา และสายนาฬิกาที่มีสีสัน
7. เลสข้อมือ สร้อยข้อมือ กำไล แหวน ต่างหู ปิ่นปักผม โบว์ติดผม ดอกไม้ติดผม ดอกไม้ติดเครื่องแต่งกาย
8. กระดาษบันทึก กระดาษทิชชู และกระดาษอื่นๆทุกชนิด
9. แว่นตากันแดด และแว่นตาใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแว่นสายตา กรณีที่แว่นสายตาเป็นสีชา ให้แจ้งต่อกรรมการฯ
  ให้ทราบด้วย
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์. 0-2586-9010 ,0-2913-2615 กองบริการการศึกษา
มจพ. โทรศัพท์. 0-293-2500 ต่อ 1622-1635 สำนักงานนิเทศและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 0-2326-4723 และงาน
ประชาสัมพันธ์ มจธ. โทรศัพท์. 0-2470-8058-60 ในวันเวลาราชการและสามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่เว็บไซต์
http://www.bitec.net/pages/locationOrg.asp#
กำหนดการถ่ายภาพหมู่คลิกดูได้ที่นี่
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 12502 ครั้ง