กรุงเทพมหานคร :
  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  รร. พระรามหกเทคโนโลยี
 

รร.โยธินบูรณะ

รร. วิมุตยารามพิทยากร
รร. สามเสนวิทยาลัย
จังหวัดนนทบุรี :
รร. เบญจมราชานุสรณ์
  รร. ปากเกร็ด
 

รร. วัดเขมาภิรตาราม

รร. สตรีนนทบุรี
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย

วิทยาลัยราชพฤกษ์

จังหวัดปทุมธานี :

รร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

รร. ธัญบุรี

รร. ธัญรัตน์

รร. ปทุมวิไล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รร. อยุธยาวิทยาลัย

จังหวัดอ่างทอง :
รร. สตรีอ่างทอง
รร. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม