นายชลัท    ธีรฐิตยางกูร  และ นางสาวรุ่งทิพย์    สิริมิตตานนท์    นักศึกษาระดับปริญญาตรี     ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   เจ้าของผลงาน    เส้นใยนาโนสำหรับการใช้
งานเป็นโครงเลี้ยงเซลล์ (Nanofibers for scaffold) อาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ  ชนัญพานิช  ระยะเวลาการ
วิจัย 1 ปี  โดยได้รับทุนอุดหนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี   ประเภทนักศึกษาด้านงานวิจัยจาก
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตโครงเลี้ยงเซลล์ประเภทเส้นใยนาโนจากเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrospinning)โดย
เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สามารถผลิตเส้นใยที่มีขนาดเล็กระดับเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 1 ไมโครเมตร  มีพื้นที่ผิวมากและขนาดเส้น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยพอเหมาะที่เซลล์เนื้อเยื่อสามารถเกาะเพื่อการเจริญเติบโต   นอกจากนี้ความเป็นรูพรุนของเส้น
ใยค่อนข้างสูง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการแพร่ของสารอาหารมายังเซลล์เนื้อเยื่อที่เกาะบนเส้นใย และการจัดเรียงตัวของเส้นใยเป็นแบบ 3
มิติคล้ายคลึงกับเส้นใยคอลลาเจนที่เป็นองค์ประกอบหลักของสารนอกเซลล์ (Extracellular matrix :  ECM)  ทำให้เซลล์เกาะและ
เจริญเติบโตเป็นเนื้อเยื่อแบบ 3 มิติ   ได้โครงเลี้ยงเซลล์ที่ผลิตจากเทคนิคนี้สามารถผลิตได้ง่าย   มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับโครง
เลี้ยงเซลล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ  และ คาดหวังว่านักวิจัยชีวการแพทย์สามารถนำโครงเลี้ยงเซลล์ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้าน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อของประเทศให้เจริญก้าวหน้าสู่สากล
       ลักษณะพิเศษของเส้นใยนาโนจะเป็นโครงเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อประเภทเส้นใย รูปแบบผสมระหว่างเส้นใยแบบไม่ถักทอ (non-
woven)  กับเส้นใยแบบขนาน  (alignment)  และเป็นโครงเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ  ผลิตจากโพลิไวนิลลิดีฟลูออไรด์ ซึ่งไม่มีงานวิจัยใด
ผลิตใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้มาก่อน เนื่องจากโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีใช้กันทั่วไปจะมีรูปแบบเป็นแบบไม่ถักทอ  (Non-woven) และ แบบ
แนวขนาน (Alignment) ซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างๆ คือ ในการเตรียมเส้นใยแบบไม่ถักทอ  จะสามารถฉีดเป็นผืนเส้นใยขนาด
ใหญ่กว่าการเตรียมเส้นใยแบบแนวขนานที่ระยะเวลาในการผลิตเท่ากัน แต่ในการส่องเบื้องต้นเพื่อดูเซลล์ที่เกาะบนเส้นใยด้วยกล้อง
Optical microscope โดยในรูปแบบไม่ถักทอจะเห็นเซลล์ที่เกาะบนเส้นใยไม่ชัดเจน  ส่วนเส้นใยในรูปแบบแนวขนานจะเห็นเซลล์
ที่เกาะบนเส้นใยได้ชัดเจนมากกว่าเนื่องจากเส้นใยแบบนี้จะมีความใสมากกว่า
       อย่างไรก็ตามโครงเลี้ยงเซลล์ประเภทเส้นใยยังสามารถนำไปใช้เป็นตัวดูดซับโปรตีน ในการวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค MA
LDI-TOF Mass spectroscopy จากบริษัท Shimadzu เอเชียแปซิฟิค  ประเทศสิงคโปร์  และยังสามารถนำไปใช้เป็นเมมเบรน

ในงานด้าน Fuel cells ของมหาวิทยาลัยคิมยุง ประเทศเกาหลีใต้ อีกด้วย

       ขอขอบคุณ  ศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  และ รศ.ดร. สำรี  มั่นเขตต์กรน์  หน่วยวิจัยเคมีฟิสิกส์  ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล/ศูนย์วิจัย  เพื่อความเป็นเลิศด้านการ
สร้างภาพระดับโมเลกุล    ภาควิชารังสีเทคนิค    คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สำหรับ
การนำโครงเลี้ยงเซลล์นำไปศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งลำไส้  นางสาวรุ่งทิพย์  กล่าวท้ายที่สุด  
 

ขวัญฤทัย ข่าว / ปราการ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1835 ครั้ง