มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบ การรับนักศึกษาออนไลน์
1. โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   รับสมัครระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
2. โครงการรับตรงโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์
   รับสมัครระหว่างวันที่   1 กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
สมัครได้ 2 วิธีคือ
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
2. สมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสมัครทางอินเทอร์เน็ต )
ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
    สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2913-2500-24
งานเอกสารการพิมพ์ กองบริการการศึกษา ต่อ 1626, 1627
คณะตรุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อ 3272
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อ 8110
 

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 9687 ครั้ง