รองศาสตาจารย์อุดม  จีนประดับ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยความร่วมมือระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกับบริษัท Microsoft (Thailand) Limited ได้
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลักสูตรรู้จักและใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆใน Microsoft Office 2007 ในวันอังคารที่
20 ตุลาคม 2552 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ ใน Microsoft Office 2007 ในส่วนเทค
นิคเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 2003 และความสามารถที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icit.kmutnb.ac.th และสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิว
เตอร์ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 2205 , 2215 โทรสาร 0-2585-7945 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552
 

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 967 ครั้ง