ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  ทิพยกานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  แจ้งข่าวโครงการของสำนักงานประกันสังคมได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการประกันสังคมรวมพลัง ลดน้ำหนัก ป้องกันโรคในสถาน
ประกอบการ ระหว่างวันที่   27-28  ตุลาคม  2552  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสภาวะน้ำหนักเกิน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง  และ โรคเบาหวาน เกิดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
   ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีปัญหา น้ำหนักเกิน ความดันโลหิตสูง และโรค
เบาหวาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไปยังงานจัดสิทธิ
ประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2552
   ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ1154,1174
 

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 859 ครั้ง