ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยา
ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพในนามสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย  จัดการประชุมวิชาการครุศา
สตร์อุตสาหกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1( The International Conference on Technical Education ) ระหว่างวันที่  21-22
มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นนวตกรรม
ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในระดับสากล   รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นผลงานทางวิชาการ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีว
ศึกษา  รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการทำผลงานวิจัย  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาชีวศึกษาในระดับนานา
ชาติ
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเข้าร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิจัยบทความวิจัย ในกลุ่มสาขาวิชาตามรายละเอียด
ในแผ่นประชาสัมพันธ์ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ โดยกำหนดส่งบทความภายในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2552 สามารถดูราย
ละเอียดเพิ่มเติม วิธีการส่งบทความ และ Download บทความได้ทาง www.icted.org
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1 โทร.0-2913
-2500-24 ต่อ 3272
 

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1128 ครั้ง