นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  กล่าวรายงานแก่  นายแพทย์
วรรณรัตน์  ชาญนุกูล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการแถลงผลการดำเนินการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาสืบเนื่องจาก
สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  สำนักบริหารงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคนิคการศึกษา
้ร่วมมือกันดำเนินโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงานประจำพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค รวม 5 ภาค และขยาย
ผลสู่สถาบันอาชีวศึกษาทั่งประเทศ จำนวน 500 แห่ง โดยมอบรางวัลแก่สถาบันอาชีวศึกษาแกนนำด้านการอนุรักษพลังงานดีเด่น
ได้แก่ รางวัลผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น รางวัลนักจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น รางวัลสถาบันอาชีวศึกษาแกนนำ
ด้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหลอดไฟ ที5 พร้อมด้วยการ เสวนาหัวข้อ "กว่าจะเป็น
แกนนำอนุรักษ์พลังงานอาชีวะ" โดยผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาแกนนำ ที่ได้รับรางวัลเมื่อกันยายน 2552
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2913-2500-24 ต่อ 2309
 

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1215 ครั้ง