ศ.ดร. ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ  “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวัน จันทร์ที่   19   ตุลาคม  2552  โดยมี  ผศ.จรรยา  ทองดี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  ประธานกรรมการดำเนินงาน  กล่าวรายงาน  ทั้งนี้มีหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1322 ครั้ง