ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ปิดให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชั่วคราว

เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงจะดับไฟฟ้าที่ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อซ่อมสวิตช์ของสายส่ง ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 8.00 - 15.00 น. ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงงดให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบสารสนเทศต่างๆ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว

สำันักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 ตุลาคม 2552

 
22 ตุลาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1128 ครั้ง