อาจารย์ ดร. ศราวุธ ชัยมูล  ดร. Kwok L. Chung และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ได้รับบทความดีเด่นอันดับที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “A 2.45 GHz WLAN High-gain antenna using a metamaterial reflecting surface” จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Antennas and Propagation  (ISAP2009)   ซึ่งมีบทความมากกว่า 400 โดยในการจัดประชุมดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลแก่บท ความดีเด่น   3   รางวัล สืบเนื่องด้วยสมาคมวิชาการไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์   คอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม  และสารสนเทศ (สมาคม ECTI) ร่วมกับ
สมาคมวิชาการต่างๆ เช่น สมาคม IEEE และสมาคม IEICE  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2009)   เมื่อวันที่ 20-23 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรม  Imperial Queen’s Park กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสําหรับนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาไทยและต่างชาติได้นําเสนอ ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสายอากาศ  และการแพรกระจายคลื่น  ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร มีผู้ร่วมเข้าประชุมมากกว่า 400 คน

ขวัญฤทัย ข่าว/ ภาพถ่าย คณะวิศวฯ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1410 ครั้ง