ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน พิเศษรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองอาคารสถานที่และยานพาหนะสำนักงานอธิการบดี      

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่    กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม  บางซื่อ กรุงเทพฯ
10800 โทร. 02-9132500-24 ต่อ 1144 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ในวันและ
เวลาราชการ
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 871 ครั้ง