เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมร่วมงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๒. นิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ ประกรณียกิจ และพระเกียรติคุณ และการลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘. น. ๓. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

            การนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1108 ครั้ง