โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554"
และการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ

 

  โครงการ (pdf)

  กำหนดการ (pdf)

  แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ผู้ประสานงาน

•  นางศิริวิช ดโนทัย โทร. 02-5857600

•  นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล โทร. 02-9122061, 086 - 9925253

•  นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ โทร. 02-9122061

E-Mail: airh469@hotmail.com, Fax: 02-5869002

 

9 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1038 ครั้ง