เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี พ.ศ 2552 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย   มีกิจกรรมการลอยกระทงและการประกวดนางนพมาศและขวัญใจลอยกระทง มจพ โดยมีผลการประกวดดังนี้

 

รางวัลการประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากรและขวัญใจลอยกระทง มจพ.
   รางวัลชนะเลิศ นส.สุพัตรา อินทรศักดิ์ดา
  สังกัด สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นส.หทัยนุช ภู่พงษ์
  สังกัด สำนักงานอธิการบดี
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2   นส.อุมา  รัตนเทพี
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  รางวัลขวัญใจ มจพ.  นส.หทัยนุช ภู่พงษ์
  สังกัด สำนักงานอธิการบดี
  รางวัลการประกวดนางนพมาศ ประเภทนักศึกษาและขวัญใจลอยกระทง มจพ.
  รางวัลชนะเลิศ   นส.ฐิตาภรณ์  วงศ์พัฒนวณิชย์
  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  รองชนะเลิศอันดับที่ 1    นส.แววผกา ฉัตร์รัตติชัย
  สังกัด สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  นส.อธิชา พวงนุช
  สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  รางวัลขวัญใจ มจพ. นส.รัตติยา พูลนิกร
  สังกัด สาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลการประกวด กระทง
รางวัลชนะเลิศ      ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


           บุกเบิกข่าว/ สมเกษ ถ่ายภาพ

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3452 ครั้ง