์         ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาตรีทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน อนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร ปริญญาบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม  บางซื่อ กรุงเทพฯ
10800 โทร. 02-9132500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 5-30พฤศจิกายน 2552 ในวันและ
เวลาราชการ
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 590 ครั้ง