์         ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และ ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม  บางซื่อ กรุงเทพฯ
10800 โทร. 02-9132500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 5-30พฤศจิกายน 2552 ในวันและ
เวลาราชการ
ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 646 ครั้ง