เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.จรรยา  ทองดี ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้สำหรับบุคลากร(Knowledge Management : KM )กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดการความรู้สำหรับบุคลากรกองกลาง เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย ความเข้าใจเบื้องต้นของการจัดการความรู้ และการจัดการความรู้ของ มจพ. รวมถึงให้บุคลากรสามารถดำเนินการจัดการความรู้และเข้าถึง WebblogKM Web Web Portel KM e-Learning และ e-Training

ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ถ่ายภาพ


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 932 ครั้ง