โครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง รวมใจคนไทยเพื่อสามัคคี

ตามที่ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการโครงการร่วมได้จัดทำโครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง รวมใจคนไทยเพื่อสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรวมใจคนไทยเพื่อความสมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมความรักใคร่ปรองดองของชาวไทย รวมทั้งนำรายได้สมทบเป็นทุนโครงการมูลนิธิพระดาบสช่วยเหลือผู้ยากจน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ด้วยการผลิตซองใส่เหรียญพร้อมคำอธิษฐาน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศบริจาคเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อนำขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านอาชีพและให้เป็นคนดีในสังคม

การนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มจพ. ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 พร้อมร่วมกันอธิษฐานให้เกิดความรัก ความปรองดอง สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และร่วมนำส่งเหรียญอธิษฐาน อาทิ เหรียญ 25 สตางค์ / 50 สตางค์ / 1 บาท / 2 บาท / 5 บาท / 10 บาท (1 เหรียญ ต่อ 1 คำอธิษฐาน) โดยทุกเหรียญอธิษฐานจะน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สถานที่จัดตั้งกล่องและซองใส่เหรียญอธิษฐาน ตามโครงการ 1 เหรียญ 1 คำอธิษฐานเพื่อในหลวง รวมใจคนไทยเพื่อสามัคคี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่จัดไว้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา มจพ. ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีอยู่ทุกหน่วยงาน หน้างานประชาสัมพันธ์ และที่โรงอาหาร อาคาร 40 ปี มจพ.

ขวัญฤทัย ข่าว

17 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1257 ครั้ง