กองแผนงาน มจพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

นายธีระ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองแผนงาน มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษาของรัฐ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและความรู้ด้านนโยบายและแผน ในการทบทวนการกำหนดเป้าหมายการ

ให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อันจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการกองแผนงาน 28 มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 1653

 

ขวัญฤทัย ข่าว

17 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 639 ครั้ง