บรรยายด้วยภาพ งานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพันแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2551 ได้แก่ Prof.Dr.-Ing. Rolf H.Jansen ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ Prof.Dr.Serge Tichkiewitch ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

18 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1008 ครั้ง