มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ในระหว่างวันที30พฤศจิกายน–6ธันวาคม2552 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อันจะเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศาสนา   คุณธรรมและจริยธรรมและเพื่อเป็นการรณรงค์การพัฒนาขัดเกลาจิตใจปลูกฝังและส่งเสริม คุณธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อให้สถาบันและองค์กรทางศาสนา ได้มีบทบาท และส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    การลงนามถวาย พระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 07.30 น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยชมรมพุทธศาสน์ มจพ.. นอกจากนี้ชมรมพุทธศาสน์ จัดสังฆทานเครื่องอุปโภคจำหน่าย เพื่อร่วมกันถวายมหาสังฆทานเนื่องในสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ โดยมีพระสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญจำนวน 53 รูป พร้อมด้วยพิธีไถ่ชีวิตโค

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมพุทธศาสน์ มจพ. โทร.085-706-5871,085-147-9094 งานประชาสัมพันธ์ โทร.1121,1166,1175 หรือ www.kmutnb.ac.th

 

กำหนดการ
งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2552

----------------------------

  1. วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552

 

 

พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี  2552  ณ อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

09.00 น.

-

ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

09.15 น.

-

ชมรำตัด 5 ทศวรรษแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มจพ. โดยนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
ประธานกรรมการ  กล่าวรายงาน

 

 

 

 

-

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ   ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี  2552

 

 

 

 

-

ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้มาร่วมงานลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

 

 

 

 

-

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเท้าพ่อ”

 

 

 

 

-

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมนำศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม   และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ

 

 

 

10.15  น.

-

เสร็จพิธี

 

 

 

09.00-18.00 น.

-

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการลงนามถวายพระพร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

 

-

กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมนำศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ

 

 

 

09.00-18.00 น.

-

นิทรรศการ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อความเพียงพอ” ณ สำนักหอสมุดกลาง

2)  วันที่  1-2 , 4 และ 6  ธันวาคม  2552

09.00-18.00 น.

-

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการลงนามถวายพระพร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

 

-

กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมนำศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ

 

 

 

 

-

นิทรรศการ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อความเพียงพอ” ณ สำนักหอสมุดกลาง

3)  วันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม  2552

07.00  .

-

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ
และพระราชกุศล  จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ  อาคารอเนกประสงค์
มจพ. กรุงเทพฯ

 

 

 

08.40  น.

-

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ หอประชุมประดู่แดง

 

 

 

09.00-18.00 น.

-

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการลงนามถวายพระพร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

 

-

กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมนำศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ

 

 

 

09.00-18.00 น.

-

นิทรรศการ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อความเพียงพอ” ณ สำนักหอสมุดกลาง

 4)  วันเสาร์ที่  5 ธันวาคม  2552

09.00-18.00 น.

-

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการลงนามถวายพระพร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

 

-

กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมนำศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ

 

 

 

ช่วงบ่าย-ค่ำ

-

มจพ. ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพร้อมกับปวงชนชาวไทย

 

 

 

 

-

ผู้แทนนักศึกษาร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อ ณ ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

 

 

 

 

-

ผู้แทนนักศึกษา บุคลากรและฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร  จัดโดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1238 ครั้ง