ประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน
กองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ (รหัส 52)

นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. (อนุมัติครั้งที่ 2 )
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ให้ดำเนินการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน โดยปฏิบัติดังนี้

1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากู้ยืมเงิน

2.  ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องกองทุน เพื่อจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน โดย เตรียมเอกสารแนบ ดังนี้

2.1  สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ จำนวน 2 ฉบับ

2.2  สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ

2.3  สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2.4  สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ฉบับ

2.5  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน (บิดาหรือมารดาเท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ

 

ดำเนินการตามขั้นตอนได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2552

ที่ ห้องกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.00 น.

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

คณะ

สาขา

1

นายณัฐพงศ์ จันทร์ลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

2

นายนันทศักดิ์ วงศ์เกษม

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

3

นายอัลวี สนิทสกุล

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

4

นายทนงศักดิ์ โรจจันทัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

5

น.ส.ศิริประภา รามคล้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

6

น.ส.จันจิรา แก้วสด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

7

นายอรรถพล รู้ยิ่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

8

นายพิษณุ เบ้าดี

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีการผลิต

9

น.ส.ซูเฟน ลิม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีอุตสาหกรรม

10

น.ส.นิชาภัทร อรัญชัยเวช

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมีอุตสาหกรรม

11

น.ส.ชุตินันท์ แตงจุด

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

สถิติประยุกต์

12

นายชานุพัทร ป้อหล้า

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

13

น.ส.ธีร์จุฑา แก้วทอง

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

14

น.ส.อภิญญา ประไพ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

15

น.ส.รุ่งนภา ก้านค้างพลู

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

16

น.ส.สุภารัตน์ จันทนา

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

17

นายกมลวัฒน์ ยิ้มอุบล

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

20 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1640 ครั้ง