ประกาศ การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ต่อเนื่อง กองทุน กรอ.

นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการโอนเงิน กองทุน กรอ.

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

สามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนได้ที่กองคลัง ชั้น 1 ตึก TGGS

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. ใบคำร้องทั่วไป (ซื้อที่กองคลัง)

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หรือ สำเนา ภาคเรียนที่ 2 / 2552

3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือหน้าห้องกองทุน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี สจพ.**

 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ.)

รายงานโอนเงินให้สถานศึกษา

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( 001582)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

ค่าเล่าเรียน

1

1-1002-00339-39-4

นายทรงกลด ขันแก้ว

4911063081

10,350.00

2

1-1002-00352-24-2

นางสาวฐานิตา มุ่งเสรี

4940269212

28,750.00

3

1-1002-00390-95-1

นายธิติพันธุ์ วงศ์สอาด

5136168357

28,950.00

4

1-1002-00479-73-1

นางสาวอังจิรานังค์ สิงห์ทอง

5140169151

29,050.00

5

1-1002-00495-54-0

นายณัฐกิตติ์ มัชฌิมปุระ

5110368114

29,350.00

6

1-1004-00404-39-4

นางสาววรรณวิสา สมเวียง

5140463216

9,250.00

7

1-1005-00213-78-7

นายวีรพล ยอดมงคล

4940569371

28,750.00

8

1-1005-00220-59-7

นายผดิษรัตน์ อายนบุตร

4966263602

9,150.00

9

1-1005-00228-28-8

นางสาวศศิธร โชครังสฤษฎ์

4938368323

29,550.00

10

1-1005-00251-21-2

นางสาวณิชนันทน์ ลิ้มเจริญ

4910968140

29,350.00

11

1-1005-00270-28-4

นางสาวธารารัตน์ มั่นกิจ

4940169727

29,050.00

12

1-1005-00270-80-2

นายนภา สิทธิพันธ์

4940569413

28,750.00

13

1-1005-99017-23-3

นายอัครศักดิ์ พละสาร

4910161290

10,050.00

14

1-1006-00085-06-3

นายกฤษดา ถึงพิทักษ์

4910160557

10,050.00

15

1-1007-00745-40-5

นายวราวุฒิ สายสนิท

4933668248

29,550.00

16

1-1007-00784-13-3

นายชาญวิวัฒน์ อัศวประเสริฐศรี

5033668111

29,550.00

17

1-1007-00784-73-7

นางสาวปรียาภรณ์ สุขสนอง

4940469069

29,250.00

18

1-1007-00952-68-1

นางสาวเอมิกา รัศมี

5140263293

8,750.00

19

1-1007-01113-18-6

นางสาวอัญชสา อนงค์

5111163415

10,050.00

20

1-1008-00414-06-1

นายภูมิวัฒน์ แมนผดุง

4940569918

28,750.00

21

1-1008-00604-79-0

นายกิตติภูมิ ชวนะ

5138360283

9,550.00

22

1-1008-00631-32-1

นางสาวปิยนันท์ เพชรอุดมสินสุข

5110563086

10,150.00

23

1-1014-01028-04-4

นายณัฐรมย์ ผดุงบุตร

4940569108

28,750.00

24

1-1014-01194-08-4

นายโชติพงศ์ กลิ่นจันทร์

4940169321

29,050.00

25

1-1014-01207-26-7

นายชัยอารีย์ ไพรวัน

4931960084

9,350.00

26

1-1014-01213-57-7

นายกิตติ มีเนตรทิพย์

4940368741

29,150.00

27

1-1014-01242-18-6

นายณัฐไชย ยินดีวรรณ

4933668362

29,550.00

28

1-1014-01254-69-9

นายบัณฑวิช เชื้อนุช

4931360087

9,450.00

29

1-1014-01294-06-2

นายภาณุพงษ์ พุทธวงค์

4910368598

29,350.00

30

1-1014-01316-79-1

นางสาววิชชุดา ศรีราชา

4941069223

28,750.00

31

1-1014-01317-82-8

นายเอกฉัตร ทองพำนัก

4941069371

28,750.00

32

1-1014-01359-79-2

นายพันธ์เทพ อิ่มกระจ่าง

5040169343

29,050.00

33

1-1014-01763-05-4

นายฐิติพงศ์ อิ่มบ้านเบิก

5110063061

10,150.00

34

1-1014-01783-83-7

นายพีรวัฒน์ ไชยสีดา

5140169409

29,050.00

35

1-1014-01853-74-6

นายธนากฤต ตระกูลศิลป์

5140269183

28,750.00

36

1-1015-00399-92-0

นายแสงชัย ทรัพย์ทวีเพิ่ม

5138368351

29,550.00

37

1-1020-00587-57-4

นายภวนันตร์ ชนะงาม

5140369314

29,150.00

38

1-1020-00885-70-2

นายวิธวินท์ อินทรวิเชียร

4940569322

28,750.00

39

1-1020-00965-04-8

นางสาวรัตนาวดี จันทรพรหมรินทร์

5041063222

8,750.00

40

1-1020-00989-50-8

นายปวัน ทาวรรณ์

5140163303

9,050.00

41

1-1020-01019-55-3

นางสาวชนากานต์ ลำใย

4940269659

28,750.00

42

1-1020-01043-52-7

นายณัชพล นามสุดโท

4940569900

28,750.00

43

1-1020-01262-75-0

นายปุณภพ เพียรทวีกิจ

5110368239

29,350.00

44

1-1033-00006-27-6

นางสาวพิชญานิน แดงพิบูลย์สกุล

5110363248

10,350.00

45

1-1037-00101-82-9

นายธัญวิชญ์ คงสุขใส

5110368411

29,350.00

46

1-1037-00103-03-1

นายธรณ์ฉัฐกรณ์ โพธิ์พุทธประสิทธิ์

5131560194

9,450.00

47

1-1199-00148-73-5

นางสาวอนงค์นาถ สุขประเสริฐ

4940269675

28,750.00

48

1-1201-00093-05-9

นางสาววิลาสิณี อนุวรรณ

4941162234

9,250.00

49

1-1201-00138-64-8

นายองอาจ สุขุมาลพงศ์กุล

4910963406

10,350.00

50

1-1299-00081-78-9

นางสาววลัยลักษณ์ สุขจั่น

5138368302

29,550.00

51

1-1499-00113-88-5

นายธนพงศ์ ปิยะสิงห์

4937368159

29,350.00

52

1-1601-00189-06-4

นางสาวสุรีย์พร บุญเชิด

4910263583

10,050.00

53

1-1996-00030-96-8

นายปิยวุฒิ วรรณวงค์

5131860164

9,350.00

54

1-1999-00036-43-1

นายเฉลิมชัย สายคำพา

4910968074

29,350.00

55

1-1999-00146-82-1

นายประภัทร กรกฎ

4910663105

10,150.00

56

1-2001-00178-01-1

นายณัฐวุฒิ ใจอ่อนน้อม

4941169080

29,250.00

57

1-2001-00190-99-1

นายชนาธิป ช่วงชัย

4910766056

29,150.00

58

1-2006-00127-32-6

นายพีรพัฒน์ มาลัยเล็ก

4910160920

10,050.00

59

1-2009-00093-48-6

นายสกนธ์ วงษ์จู

5136160339

8,950.00

60

1-2009-00093-70-2

นายธนรัตน์ ไชยไย

5110560173

10,150.00

61

1-2199-00252-99-0

นางสาวไอลดา ทองบริบูรณ์

5140163287

9,050.00

62

1-2299-00207-22-6

นายเสรี พรตเจริญ

4910368150

29,350.00

63

1-2501-00112-59-1

นางสาวศิวนาถ ประคอง

4940269220

28,750.00

64

1-3020-00090-39-2

นายธีรศักดิ์ วงษ์เส็ง

4910660127

10,150.00

65

1-3099-00290-06-8

นางสาวพัชฌา เลิศส่องแสง

4910368341

29,350.00

66

1-3099-00430-90-1

นางสาวนภัสวรรณ ทิฎฐิมานะวิสุทธิ

5110363198

10,350.00

67

1-3099-00557-66-8

นางสาวพิมลภรณ์ กมลสุทธิไพจิตร

5140163642

9,050.00

68

1-3099-00635-46-4

นางสาวเสาวคนธ์ ตะสันเทียะ

5110363420

10,350.00

69

1-3198-00007-12-7

นางสาววรรณนิภา คร่ำทอง

4938368315

29,550.00

70

1-3299-00134-42-2

นายจักรพงศ์ มานุจำ

4937368043

29,350.00

71

1-3299-00213-39-0

นางสาวภัทรี เพิ่มพูล

5140269282

28,750.00

72

1-3606-00034-88-2

นายเพชรรัตน์ ตวงวิไล

4910764283

10,150.00

73

1-3612-00107-89-1

นางสาววีรวรรณ ขุนเทียม

5010563145

10,150.00

74

1-4018-00038-72-5

นางสาวศิราลัย บุปผาทาโน

4941069918

28,750.00

75

1-4303-00106-38-1

นายเอกชัย อินทะวงษ์

4910960303

10,350.00

76

1-4599-00123-89-6

นางสาวสุภิญญา จันทรภาพ

4966560320

8,650.00

77

1-5011-00067-76-4

นางสาวพรพรรณ ปันดิคำ

4938460054

9,550.00

78

1-5099-00251-87-7

นายศรัณยวิทย์ หอประสงค์

4933668388

29,550.00

79

1-5702-00056-48-8

นางสาวรัชนู ชูชีพ

4941069421

28,750.00

80

1-5705-00094-33-4

นายสุรศักดิ์ จันทร์วงศ์

4910261306

10,050.00

81

1-6099-90034-00-4

นายวิทวัส วงษ์เจริญ

4931360129

9,450.00

82

1-6402-00039-09-4

นางสาววีรนุช บัวนวล

4941162184

9,250.00

83

1-6501-00060-81-4

นายพรเทพ เกษกาญจน์

4910663121

10,150.00

84

1-6704-00075-92-2

นางสาวรุจิเรข พลกลาง

5010368388

29,350.00

85

1-6799-00129-56-6

นางสาวชุติมา แปลกเข็ม

4966262026

9,150.00

86

1-7098-00068-90-4

นายอภิรักษ์ บุญวิทยา

5041069773

28,750.00

87

1-7099-00221-00-3

นายภาคินัย รวมพล

5120140123

8,950.00

88

1-7099-00495-22-7

นายพงษ์พัฒน์ กิตติสรนันท์

5110063145

10,150.00

89

1-7302-00105-35-5

นายผไทศักดิ์ โพธิ์เงิน

5131960329

9,350.00

90

1-7499-00209-28-3

นายนพนันท์ ชมพุฒ

5199260281

9,250.00

91

1-7699-00207-37-0

นายณัฐพล ทรัพย์ไพบูลย์

5138360135

9,550.00

92

1-7799-00076-14-3

นางสาวศนิชา อิ่มอาบ

4910766221

29,150.00

93

1-8001-00113-42-8

นายปฤณ สมัครแก้ว

4938368224

29,550.00

94

1-8099-00189-93-1

นางสาวอิชยา เด่นวัฒนา

4940169396

29,050.00

95

1-8099-00247-54-1

นางสาวเนติญา สนิท

5110563060

10,150.00

96

1-8205-00039-51-9

นายทิชากร สังขรัตน์

4933668081

29,550.00

97

1-8205-00046-37-0

นายณัฐพงษ์ ทองเจริญ

4910766064

29,150.00

98

1-8599-00067-98-4

นายอธิศักดิ์ อธิคม

4933668339

29,550.00

99

1-8699-90002-72-1

นายอัมรินทร์ เรืองจันทร์

5132450346

8,750.00

100

1-9004-00041-90-1

นายสุทธินันต์ ศรีก่อเกื้อ

5135060399

9,250.00

101

1-9098-00177-49-3

นางสาวชานิกา สุวรรณมณี

4940169438

29,050.00

102

1-9098-00237-44-5

นายอับดุลเลาะซอนี สะแต

4910968546

29,350.00

103

1-9199-00063-63-5

นายคมกฤช สถิรพัฒนกุล

4910764200

10,150.00

104

1-9299-00123-45-0

นายฐปนพงศ์ เพชรฤทธิ์

4910368044

29,350.00

105

1-9301-00098-44-4

นายไกรวิทย์ เพชรจุล

4937368035

29,350.00

106

1-9598-00047-91-3

นายชนาธิป ชูศรี

5041069187

28,750.00

107

2-1299-00019-08-9

นายฐิติกร โรจนรักษ์

5136168084

28,950.00

108

2-3501-00017-70-7

นายศุภรัตน์ สุวนิชย์

4910263492

10,050.00

109

3-1006-03219-54-7

นายอัมรินทร์ ภู่พันธ์มิตร

5110658399

28,750.00

110

3-7106-00005-65-6

นายกัญจน์ มาโนช

4940569694

28,750.00

111

5-1018-00050-48-8

นางสาวนิษฐิดา วงศ์กิจประเสริฐ

4910263195

10,050.00

20 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2264 ครั้ง