มจพ.บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกความเข้าใจระหว่าง พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานโดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและบุคลากรตลอดจนการผลิต หรือพัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กรอบความร่วมมือ

1. ร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน แก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย ตามที่จะพิจารณาร่วมกัน

2. ร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา การใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล ข้อสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้งานในโครงการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย

3.  ร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน

4.  ร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และงานวิชาการ

5.  ร่วมมือดำเนิน กิจกรรม/โครงการ อื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่าย เห็นสมควร

 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

20 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1054 ครั้ง