รับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

รับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2553 จำนวน 6 ทุน ซึ่งหากผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ทุนในประเทศ จำนวน 3 ทุน

1.1 ภาษาไทย

1.2 การบริหารองค์การที่ไม่แสวงหากำไร

1.3 ผังเมือง

2. ทุนในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน

2.1 การจัดการภาครัฐตามแนวใหม่

2.2 สังคมวิทยาอุตสาหกรรมกับแรงงานสัมพันธ์

2.3 การแปลและล่าม : ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ www.mua.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสวรรญาฯ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1189

 

25 พฤศจิกายน 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1434 ครั้ง