ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ลงนามความร่วมมือกับ   ดร.สุเมธ    แย้มนุ่น   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    และโครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอร์ไทยโดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อร่วมมือในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโครงการจัดการศึกษา ในระบบการศึกษาทางไกล    เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา       โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรการศึกษา ทั้งบุคลากรสื่อการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพร่วมมือ  ในการระดมบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการศึกษาทาง ไกลที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาในระบบ และนอกระบบทั้งแบบเรียนเป็นรายวิชา  หรือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรับใบประกาศ นียบัตร ร่วมมือวิจัย พัฒนา คิดค้น และใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ    ในทุกด้านในการจัดการเรียน การสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกล ทั้งด้านกระบวนการ และผลผลิตในระดับที่สูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และดำเนินการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 944 ครั้ง