กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๒
ระหว่างวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  -  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๒

ลำดับ

กิจกรรม

วันจัดกิจกรรม

สถานที่

โครงการ ๑ เหรียญ ๑ คำอธิษฐาน เพื่อในหลวง

๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒

ทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย

การจัดซุ้มและตั้งโต๊ะหมู่บูชาเฉลิมพระเกียรติ

๓๐ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๒๕๕๒

บริเวณหน้าประตูทาง
เข้า-ออกมหาวิทยาลัย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓๐ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๒๕๕๒

ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑
อาคารอเนกประสงค์ และสำนักหอสมุดกลาง

การลงนามถวายพระพร

๓๐ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๒๕๕๒

ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑
อาคารอเนกประสงค์

กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมนำศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ไปประพฤติปฏิบัติ

๓๐ พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๒๕๕๒

ทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๓ รูป ถวายสังฆทาน พร้อมไถ่ชีวิตโค เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ และพระราชกุศล

๓  ธ.ค. ๒๕๕๒

ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน

๓  ธ.ค. ๒๕๕๒

หอประชุมประดู่แดง
อาคารอเนกประสงค์

การบรรเลงและขับร้องเพลง แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 โดยชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี

อัดเทป     ๑๙ พ.ย.๒๕๕๒
แพร่ภาพ  ยังไม่ทราบวัน
และเวลา

สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติร่วมกับมูลนิธิ
5 ธันวามหาราช

๕  ธ.ค. ๒๕๕๒

มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง

๑๐

ผู้แทนนักศึกษาร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อ

๕  ธ.ค. ๒๕๕๒

ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1218 ครั้ง