รองศาสตราจารย์  ดร.สันชัย  อินทพิชัย   รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยประธานกล่าวเปิดงาน สัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี    และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอันจะเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ   และพระบรมราโช วาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศาสนา   คุณธรรมและจริยธรรมและเพื่อเป็นการรณรงค์การพัฒนาขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน       สังคมและประเทศชาติ      รวมทั้งเพื่อให้สถาบันและองค์กร ทางศาสนา   ได้มีบทบาท   และส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้นโดยมี   ผศ.จรรยา  ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมและกิจการทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาย ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1115 ครั้ง