ี้          ทีม PiBoon Evo2 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคว้าราง วัลรองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และเงินสร้างผลงาน 10,000 บาท จากรายการสมรภูมิไอเดีย โครงการเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชนได้รับการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการสมรภูมิไอเดียทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี   ช่อง 3  ซึ่งการสร้างเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชนเป็นการ ออกแบบ และประดิษฐ์“เครื่องอัดกล่อง เครื่องดื่มเพื่อชุมชน”   เพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่ม       เป็นเครื่องแรกโดยฝีมือเยาวชนไทยที่มี หัวใจดูแลสิ่งแวดล้อม   และสามารถนำนวัตกรรมนั้นไปสนับสนุนกระบวนการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มโดยสามารถ แก้ไขปัญหาการขนย้ายกล่องเครื่องดื่มไปยังโรงงาน รีไซเคิลได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เป็นการลดต้นทุนในการจัดการ และประหยัดพลังงานในการขนส่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดคนรุ่นใหม่ และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 110 ทีม 88 จากสถาบัน

          ทีม PiBoon Evo2  มีสมาชิก 7 คน คือ นายศิวา  สุนทรกิติ ,นายกานต์  จิตร์ประวัติ ,นายธนากร  มูลทรัพย์ ,นายธีรเสฏฐ์  เจริญพูนสิริ ,นายปณิธาน  ธรรมภิญโญ ,นายวัจน์กร  มิ่งมงคล และนายวีรภัทร์  นฤมล     จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ และอาจารย์ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน  ทีม PiBoonEvo2   ใช้เวลาในการสร้างเครื่องเป็นใช้เวลา ในการสร้างเครื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้งบประมาณในการสร้าง 25,000 บาท

          วัตถุประสงค์ของ  “โครงการเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน” เพื่อลดปัญหาการขนย้ายกล่องเครื่อง ดื่มไปยังโรงงานรีไซเคิล โดยมีหลักเกณฑ์และกติกาคือ ต้องประดิษฐ์เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชน ที่สามารถอัดกล่องเครื่องดื่มที่ดื่มหมดแล้วให้อยู่ในปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุต โดยมีความหนาแน่นสูงสุด ด้วยกลไกที่ใช้พลังงานต่ำที่สุด ภายในเวลาน้อยที่สุด ใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยห้ามใช้ของเหลวใดๆ และความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มที่ใช้ได้จริง

          จุดเด่นของทีม PiBoon Evo2 เป็นเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง คือมีต้นทุนในการสร้างต่ำ ใช้งานง่าย ขนาดเล็กขนย้ายสะดวก แข็งแรงทนทาน บำรุงรักษาง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูง (อัดกล่องเครื่องดื่มได้ 10 กิโลกรัม หรือประมาณ1,000 กล่อง ให้อยู่ในปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุต ภายในเวลา 8 นาที)

          เมื่อทราบผลแข่งขันรอบแรก (10ทีมจากทั่วประเทศ)  โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดแนวคิดผลงานต่อทีมคู่ แข่งขันต่างๆ ทีม PiBoonEvo2  จึงทำโมเดลเพื่อใช้ในการคัดเลือกรอบต่อไปโดยใช้รายละเอียดจากแบบของงานใน รอบแรก    เพื่อแสดงถึงหลักการทำงานของเครื่องอัดให้บุคคลทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นในรอบนี้คัดเหลือ 5 สุดท้ายโดย ทีม   PiBoonEvo2   เป็นทีมเดียวที่ยังคงใช้แนวคิดในการสร้างเครื่องอัดเหมือนเดิมทุกประการ เมื่อเข้าสู่การแข่งขัน รอบสุดท้าย ทีม PiBoon Evo2 ได้ทุนสร้างผลงาน 10,000 บาท จากนั้นทีม PiBoon Evo2 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้วยการสร้างเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มจากการประยุกตใช้อุปกรณ์ทาง วิศวกรรมที่หาได้จากร้านค้าทั่วไปมาใช้ในการสร้าง  และรับทุน การศึกษา 40,000 บาท สมาชิกทุกคนภูมิใจกับผล งานดังกล่าวมาก  “และเป็นแรงผลักดันให้สามารถกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพราะมัน  คือ ประสบ การณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนในตำรา”หลังจากประกวดเสร็จทีม PiBoonEvo2 ได้พัฒนาเครื่องอัดกล่องเครื่องดื่ม ต่อจนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิม และนำผลงานไปจัดแสดงในงานวันวิศวะวิจัย เมื่อวันที่ 15-25 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา และต่อด้วยการจัดแสดงผลงานที่ร้อยเรียงเคียงศิลป์ เมื่อวันที่ 15-25 ตุลาคม 2552 ณ ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง  มีเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ี่             เครื่องอัดกล่องเครื่องดื่มเพื่อชุมชนของทีม PiBoon Evo2   ประสบความสำเร็จได้จากการสนับสนุนจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์ที่ปรึกษา รายการสมรภูมิไอเดีย บริษัทเต็ดตราแพ้ค   บริษัทไฟเบอร์พลัส   ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง   G.D.Propack   ศูนย์RACE ที่ช่วยดูแลและสนับสนุน ทางทีม PiBoon Evo2 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขวัญฤทัย  ข่าว /ภาพถ่าย  ทีม PiBoon Evo2

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2304 ครั้ง