ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนัก งานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และต้องไปปฎิบัติงานประจำณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ   ปราจีนบุรี   

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ 
  โดยต้องมีพื้นฐานการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท/ตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่า

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1548 ครั้ง